Certifkace dle ČSN EN 1090   Provádění stavebních ocelových a hliníkových konstrukcí

doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
jednatel společnost, vedoucí oznámeného subjektu 2498

Ing. Pavel Sonnek, Ph.D.
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 2498

CERTIFIKACE DLE EN 1090

Žádost
Příloha k žádosti

Vyplněné žádosti 1 a 2 zašlete na adresu Českého svářečského ústavu, s.r.o.

 

Výrobci ocelových a/nebo hliníkových konstrukcí, které jsou stavebními prvky a budou trvale zabudovány do stavby, nebo její části, a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnosti stavby, musí provádět výrobu podle norem ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 (ocelové konstrukce) nebo ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-3 (hliníkové konstrukce). Skupiny stavebních výrobků jsou definovány v příloze č. IV Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011 (dále jen „nařízení“), kterým se zároveň ruší Směrnice rady EU č. 89/106/EHS. V České republice je tento požadavek uveden v zákoně č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinností výrobce je zavést systém řízení výroby (factory production control), provést počáteční zkoušku typu výrobku dle ČSN EN 1090-1+A1 a provádět zkoušky vzorků výrobků v souladu s předepsaným plánem zkoušek ( výrobní kontrola ).

Osvědčení o splnění těchto povinností výrobcem vystavuje pouze oznámený subjekt/ notified body na základě provedení počáteční inspekce ve výrobním závodě a posouzení systému řízení výroby v osvědčení o shodě řízení výroby (ES OSVĚDČENÍ / EC CERTIFICATE) v souladu s ČSN EN 1090-1+A1. Oznámený subjekt provádí u výrobců následný dohled v termínech stanovených normou ČSN EN 1090-1+A1.

Český svářečský ústav s.r.o. je oznámený subjekt / notified body 2498

Na základě oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 vydaného formou rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pod číslem 23/2013-CPR.

Na základě osvědčení o shodě řízení výroby je výrobce oprávněn vystavit Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik stavebního výrobku a Označení CE (v souladu s kapitolou II, článkem 4 nařízení).

V průběhu certifikačního auditu se posuzují normou stanovené požadavky na provedení konstrukce a zajištění požadavků při svařování podle norem řady ČSN EN ISO 3834.