Zkoušky svářečů - systém České svářečské společnosti - ANB (CWS ANB)

Požadavky na připuštění svářeče ke zkoušce:

Svářeč může vykonat zkoušku podle souboru norem ČSN EN ISO 9606, když se prokáže:

  • platným základním kurzem svařování pro příslušnou metodu a / nebo
  • platným osvědčením o zkoušce svářeče podle některé ze norem ČSN EN ISO 9606 a j. pro příslušnou metodu.

průkazZkouška odborné způsobilosti svářečů - odborné znalosti

Svářeči konající zkoušku podle souboru norem ČSN EN ISO 9606 se podrobí zkoušce z odborných znalostí některým z následujících způsobů:

  • testová zkouška
  • písemná zkouška
  • ústní zkouška se záznamem
  • vzájemnou kombinací

Testová zkouška

Testová zkouška z technologie se skládá z otázek pokrývajících problematiku přílohy normy ČSN EN ISO 9606. Z celkového rozsahu učiva, které je reprezentováno souborem testových otázek, se vybere 20 otázek. K těmto jsou přiřazeny v ždy 3 odpovědi, ze kterých uchazeč vybere správnou.

Zkouška se považuje za vyhovující, dosáhne-li svářeč 80% správných odpovědí. Dosáhne-li svářeč méně než 60% správných odpovědí, považuje se zkouška za nevyhovující. Dosáhne-li svářeč 60 - 80% správných odpovědí, podrobí se doplňkové ústní zkoušce. O výsledku zkoušky odborných vědomostí potom rozhodne zkušební orgán.

Písemná zkouška

Uchazeč vypracuje odpovědi na 8 otázek. Skladbu otázek určí zkušební orgán. Otázky zahrnují celou problematiku.

Ústní zkouška se záznamem

Účastníku zkoušky jsou zadány minimálně 3 otázky reprezentující průřez z požadovaných odborných znalostí. Zkoušený má nárok na 15-ti minutovou přípravu a musí prokázat potřebné vědomosti z předmětů tak, aby bylo zřejmé, že bude schopný zvládnout problémy vyskytující se ve svářečské praxi.

 kontrola svaruZkouška odborné způsobilosti svářečů - praktická zkouška

Praktická zkouška se provádí na plechu nebo trubkách známé jakosti doložené svářečskou školou dodacím listem nebo atestem. Odpovídající přídavný materiál musí být doložen obdobně.


Zručnost svářeče posuzuje zkušební orgán během svařování zkušebních kusů. Zjistí-li, že svářeč nemá technické schopnosti a základní znalosti z technologie svařování, nebo že svévolně porušil podmínky zkoušky, ukončí zkoušku jako nevyhovující.

Brousit a drážkovat smí svářeč pouze se souhlasem zkušebního orgánu.
U každé svarové vrstvy musí být minimálně jedno napojení. Konečný povrch kořene i krycí vrstvy svaru nesmí být dále upravován (např. pilníkem, bruskou, sekáčem apod).