Závazek vrcholového vedení Certifikačního Orgánu ČSÚ s.r.o.

 

V souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1, čl. 5.2 prohlašuje vrcholové vedení ČSÚ s.r.o., že všichni klienti mají stejný přístup ke službám certifikačního orgánu. Ve vztahu ke klientům nejsou uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Politika a postupy, podle kterých pracuje certifikační orgán (dále jen „CO“), jsou uplatňovány nestranným a nediskriminačním způsobem. Systémy managementu kvality, environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví žadatelů se posuzují objektivně podle kritérií uvedených ve veřejně přístupných normách. Ředitel ČSÚ s.r.o., vedoucí CO ani jiní vedoucí pracovníci CO nepožadují na pracovnících CO takovou činnost, která by mohla zpochybnit nestrannost a nezávislost jejich rozhodování a objektivitu svých činností při certifikaci systému managementu.

V certifikačním orgánu je stanovena Komise pro zabezpečování nestrannosti, jejíž činnost je popsána v dokumentu „Status certifikačního orgánu“, jakožto poradní orgán pro zabezpečení nestrannosti.

Certifikační orgán necertifikuje jinému certifikačnímu orgánu jeho činnosti certifikace systému managementu, nenabízí a neposkytuje interní audity jím certifikovaným klientům. CO nesmí certifikovat SM, pro který poskytoval interní audity a to po dobu 2 let od konce posledního poskytnutého interního auditu. CO nenabízí a neposkytuje poradenství v oblasti systému managementu a neposkytuje certifikační činnosti u organizací, kde hrozí ohrožení nestrannosti, nevyužívá pro certifikační činnosti osob, u kterých je ohrožena nestrannost ve vazbě k certifikované organizaci, neprohlašuje ani nenaznačuje možnosti zlehčení, zrychlení nebo snížení nákladů na certifikaci ve vazbě na určité poradenské organizace.

Pracovníci CO (jak interní tak externí), podílející se na certifikačních činnostech podepisují prohlášení pracovníka, kde potvrzují nestrannost k certifikované organizaci. Hrozby pro nestrannost dle kap.4.2 ČSN EN ISO/IEC 17021-1 jsou analyzovány a vyhodnocovány v dokumentu Analýza rizik konfliktních zájmů CO ČSÚ s.r.o. DCSM.

 

V Ostravě dne 1.12.2018

 Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D.

 vedoucí certifikačního orgánu